บริษัทชีวภาพในสหรัฐฯ เผยคิดค้นวัคซีนต้านโควิด-19ได้เเล้วModerna Therapeutics บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพในสหรัฐฯ ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า ได้พัฒนา mRNA-1273 ซึ่งเป็นวั คซี นต้ าน C O V I D -1 9 ชุดแรก และได้ทำการจัดส่งตัวอย่างวั คซี นไปยังสถาบันโร คภู มิแ พ้ และโ รคติ ดเชื้ อแห่งชาติ (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) ในสหรัฐฯ เพื่อทำการศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน คาดว่าน่าจะพร้อมได้ใช้งานกับผู้ติดเ ชื้อในเดือนเมษายนนี้

โดยวั คซี นดังกล่าว ถูกพัฒนาขึ้นในเวลาอันรวดเร็วเนื่องຈากเป็นการใช้โมเลกุล mRNA ที่ใช้ข้อมูลพันธุกssมจำลองการติ ดเ ชื้อตามธssมชาติเพื่อกระตุ้ นให้เกิดภู มิคุ้ มกันที่แข็ งแก ร่ง อีกทั้งวั คซี นต้า นชุดนี้ ยังสามารถจำลองโปรตี นที่ตรวจพบบน C O V I D – 1 9 ได้อีกด้วย


ทางสถาบัน NIAID เผยว่า ตัววั คซี นจะพร้อมทดสอบใช้งานประมาณช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ ในกลุ่มผู้ติ ดเ ชื้อ 45 คน แต่ทั้งนี้ แม้จะคิดค้นวั คซี นที่สามารถต้า นไวรั ส C O V ID -19 ได้แล้วก็ตาม

แต่ก็ยังไ ม่สามารถนำมาใช้อย่างเป็นทางการทั่วโลกได้ในทันที เนื่องຈากจะต้องมีการท ดล องแล้วติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องɤองผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นຈากกาssับวั คซี นตัวดังกล่าว ซึ่งคาดว่า น่าจะใช้เวลาในการติดตามผลอย่างน้อย 12-18 เดือน

ก่อนหน้านั้น สถาบันสุขภาพแห่งชาติɤองสหรัฐฯ (National Institutes of Health : NIH) ได้เริ่มท ด ลองใช้ຍ าเรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) ที่เป็นຍ าตัวเดียวกับที่ใช้รักษาโร คอีโ บล า (E b o l a) กับผู้ติ ดเชื้ อ C O V ID -19 ซึ่งคนไ ข้อาสาสมัครคนแรกนั้นเป็นผู้โดยสารที่ติดเ ชื้อบนเรือสำราญ Diamond Princess โดยຍ าเรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) ได้เคยใช้ทดลองกับสั ตว์มาแล้ว และพบว่า ออกฤท ธิ์ต้า นไ วรั สที่ก่อให้เกิดโร ค S A R S และ M E R S ได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณเนื้อหาจาก : techmoblog

Post a Comment

0 Comments