รพ ธรรมศาสตร์ฯ ออกแถลงการณ์ การจัดการระดับประเทศ ไม่มีการบูรณาการอย่างชัดเจนวันที่ 3 มีนาคม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ออกแถลงการณ์ กรณีการบริหารจัดการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 โดยระบุว่า สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ในระยะที่ 3 ซึ่งจะมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการจำนวนมาก ทั้งนี้ในการบริหารจัดการระดับประเทศ พบว่าไม่มีการบูรณาการอย่างชัดเจน ในกรณีดังต่อไปนี้1 การบริหารห่วงโซ่อุปาทาน supply chain management โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัยชนิด N95 หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการดูแลผู้ป่วย เป็นต้น โดยในปัจจุบันโรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวได้ นำมาซึ่งการร้องเรียนและการฟ้องร้องต่อบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยในที่สุด

2 โรงพยาบาลขอเรียนร้องนโยบายการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ดูแลผู้ป่วยในกรณีที่ติดเชื้อและทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต เพิ่มเติมจากสภาวการณ์ปกติ

3 การสื่อสารในระดับประเทศ ทั้งในเรื่องข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลงานวิจัย หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบต่อโรงพยาบาลในการสื่อสารต่อไปยังบุคลากรและผู้ป่วย ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนต่อข้อมูลนั้นๆ ได้

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

3 มีนาคม 2563

Post a Comment

0 Comments